0741.222.746
0786.489.567
 

Politica de confidentialitate | Doamna Ghica Plaza

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este efectuata de catre SOCIETATEA  ROMFELT REAL ESTATE S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Str. Ziduri între Vii, nr. 19, clădirea G, Parter, spaţiul nr. 2,  sector 2, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/366/1991, cod unic de înregistrare RO 663 (Societatea), prin reprezentanul sau ALPHA REAL ESTATE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în mun. Bucureşti, Str. Ermil Pangratti nr. 30, birou 1, et. 5, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. de ordine J40/3691/1998, cod unic de înregistrare 10444973,  in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile urmatoare. Prelucrarea curenta este realizata in scop comercial si de marketing.
Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail.

Va informam ca va puteti exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, precum:

Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

 1. informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 2. comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 4. informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 5. informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:

 1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
 3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opozitie:

 1. persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
 2. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 
 3. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu   Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care v-au fost incalcate..

Prin prezenta, imi dau consimtamantul si autorizez Societatea sa prelucreze datele mele personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Am fost informat ca am dreptul de acces, dreptul de a corecta datele mele personale, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a fi informat de catre Societate conform legii sus-mentionate si dreptul de a ma adresa justitiei. In acest sens, orice cerere sau sesizare va fi transmisa in scris la sediul Societatii, respectiv la adresa Str. Ziduri între Vii, nr. 19, clădirea G, Parter, spaţiul nr.2,  sector 2, Bucureşti.
Acordul dat prin prezenta priveste inclusiv dreptul Societatii  de a transmite datele mele personale in scopul prelucrarii catre autoritati publice indeplinirea obligatiilor legale. Datele pot fi trimise, imputernicitului Societatii, tertilor subcontractanti sau parteneri contractuali ai Societatii precum si catre alte companii din acelasi grup cu operatorul, atat  in Romania si in state din Uniunea Europena in vederea optimizarii serviciilor oferite, si derularii oricaror raporturi juridice intre Societate si titular, in scopul indeplinirii obligatiilor legale sau realizarii intereselor legitime ale Societatii.

Solicita oferta

Apasarea butonului "Solicita Oferta" echivaleaza cu acceptarea termenilor si conditiilor.

Apasarea butonului "Solicita Oferta" echivaleaza cu acceptarea termenilor si conditiilor.

Apasarea butonului "Solicita Oferta" echivaleaza cu acceptarea termenilor si conditiilor.